Dalam hidup pastinya kita pernah melakukan sebuah perjalanan baik itu jarak dekat maupun jarak jauh. Tentunya setiap kita sedang melakukan perjalanan, pastilah kita meminta kepada Allah SWT agar dilindungi dan diberikan keselamatan selama dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan. Meskipun sebenarnya takdir seseorang tidak ada yang pernah tahu, tapi kita tetap harus berdoa agar Allah senantiasa melindungi kita.

Dalam ajaran Islam jika seorang hamba hendak atau sedang melakukan perjalanan, ada baiknya kalau kita mengawalinya dengan membaca doa. Dengan membaca doa berarti itu merupakan salah satu ikhtiar yang kita lakukan agar kita diberikan keselamatan dan juga perlindungan selama dalam perjalanan. Ada beberapa doa keselamatan dalam perjalanan yang bisa dibacakan dan diamalkan.

Berikut ini kumpulan beberapa doa keselamatan dalam perjalanan yang bisa anda amalkan sebelum memulai perjalanan:

  1. Doa Memohon Keselamatan Saat Berpergian Jauh

“Allahumma hawwin ‘alainaa safaranaa hadzaa waatwi ‘annaa bu’dahu. Allahumma antashookhibu fiissafari walkholiifatu fiil ahli.”

Artinya: “Ya Allah, mudahkanlah kami bepergian ini, dan dekatkanlah kejauhannya. Ya Allah yang menemani dalam bepergian, dan Engkau pula yang melindungi keluarga.”

 

  1. Doa Memohon Keselamatan Saat Keluar Rumah

“Bismillahi, tawakkaltu ’alallah, laa haula wa laa quwwata illaa billaah.”

Artinya: “Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.”

 

  1. Doa Memohon Keselamatan Saat Berkendara

“Alhamdulillah subhanalladzi sakhkhoro lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun.”

Artinya: “Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua (kendaraan) ini bagi kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya hanya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali.”

 

  1. Doa Memohon Ketenangan dan Keselamatan di Perjalanan

“Subhanal ladzi sakhora lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila ila rabbana la munqalibun. Allahumma inna nas aluka fi safarna hadzal birra wat taqwa wa minal ‘amali ma tardla. Allahumma hawwin ‘alaina safarana hadza wa’thu ‘anna bu’dahu. Allahumma antash shokhibu fis safari wal kholifatu fil ahli. Allahumma inni a’udzubika min wa’tsais safari wa kabatil mundhori wa suil munqolabi fil mali wal ahli.”

Artinya: “Mahasuci Allah yang telah menundukkan (kendaraan) ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami, kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rekan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga.”

 

  1. Doa Memohon Keselamatan Saat Memasuki Wilayah Baru

“Allahumma robbissamawaatis sab’i wa maa adhlalna, wa robbal arodhiinis sab’i wa maa aqlalna, warobbasy-syayaathiini, wa maa adhlalna warobbarriyaahi wa maa dharoy na fa inna nas-aluka khaira hadzihi qoryati wakhoyro ahliha, wana’uudzubika min syarrihaa wa syarri ahlihaa wa syarri maa fii haa.”

Artinya: “Ya Allah, Tuhan tujuh langit dan apa yang dinaunginya, Tuhan penguasa tujuh bumi dan apa yang di atasnya, Tuhan yang menguasai setan-setan dan apa yang mereka sesatkan, Tuhan yang menguasai angin dan apa yang diterbangkannya. Aku mohon kepadaMu kebaikan desa ini, kebaikan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan desa ini, kejelekan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya.”